ماساژ سنگ داغ

سنگ های آتشفشانی، سالت و مرمر در آب گرم به همراه بامبو حرارت دیده در روغن غلطانده می شوند. در ماساژ سنگ داغ ابتدا سنگ ها در سایزهای مختلف و روی بدن قرار گرفته تا حرارت به عمق ماهیچه های سفت و دارای تنش نفوذ کند. در ماساژ سنگ گرما و وزن سنگها تأثیر بسزایی در نرم شدن بافت نواحی مختلف بدن دارد. با گرمای نفوذ کننده سنگ ها باعث برطرف شدن درد، بالا رفتن تعادل بدن و همچنین سنگ های داغی که بر روی ستون فقرات قرار می گیرند، باعث آرامش و تسکین سیستم عصبی مرکزی می شود .

«مدت زمان ماساژ سنگ داغ در هر جلسه 90 دقیقه به طول میانجامد.»